Voksende støtte til en FN ældrekonvention

Globale Seniorers næstformand Maria Justiniano gør her status over arbejdet med at fremme en konvention om ældres rettigheder, som det ser ud efter OEWGs 9. session i FN New York denne sommer

FNs arbejdsgruppe om ældres rettigheder holdt i juli i år sin 9. session i FN’s hovedkvarter i New York i perioden 23. til 27. juli. Arbejdsgruppens formelle navn er The Open-Ended Working Group on Ageing, som forkortes OEWG. Medlemslande, EU, FN, civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsinstitutter deltog i mødet.

Globale Seniorer er nu akkrediteret
I år blev 42 civilsamfundsorganisationer fra hele verden akkrediteret, hvilket betyder at de kan deltage i de kommende møder og give deres input. Globale Seniorer er én af disse organisationer og vi er stolte over nu at have mulighed for at kunne deltage i 2019. Det er en mulighed vi kommer til at drøfte i GS i løbet af det kommende år. Der er behov for at ældre mennesker selv deltager i møderne for dermed at påvirke medlemslandene.

Flere lande bakker op
Flere deltagende lande udtrykker nu, at de gerne vil i dialog og lære af andre landes erfaringer. Canada udtalte, at civilsamfundets arbejde har bidraget til bedre at forstå ældre menneskers udfordringer og at de nu er åbne overfor at drøfte en konvention for ældre. Mauritius meldte sig i år i rækken af lande, der bakker op om en konvention.

Temaer og forløb af 9. session
Temaerne for arbejdsgruppens 9. session var ”Autonomi og uafhængighed” samt ”Langsigtet og palliativ omsorg”. I debatten om ældre menneskers ret til omsorg og støtte til at kunne leve et uafhængigt liv, blev det fremhævet, at det er vigtigt at denne service ydes uden at diskriminere hverken på grund af alder eller køn. Ældre mennesker oplever ofte, at de kommer bagest i køen netop på grund af alder.

Ældre deltagere fra lande som Cambodia og Rwanda fik lejlighed til at tale om deres ret til autonomi og uafhængighed samt om, hvad det betyder for dem og andre ældre mennesker i deres lande: ”Det betyder, at jeg er i stand til at træffe beslutninger uden indblanding fra nogen andre.” Help Age har produceret en video med udsagn fra ældre om temaet. Den kan ses i højre spalte af dette opslag eller ved at følge dette link.

Adskillige lande – herunder også Danmark (ved Sundheds-og ældreministeriet) – EU samt civilsamfundsorganisationer har bidraget med input om situationen i deres lande på temaernes område.
 


 
 
Hele forløbet af 9. session foreligger på UN Web TV. Herunder den workshop som AGE Platform Europe og Help Age International arrangerede. Se fra workshop’en via linket herunder, hvor du samtidig finder alle videoer fra sessionen.
 
Exploring normative elements to advance the human rights of older person

 
Første debat om konkret konventionsindhold
Som side event arrangerede Age Platform Europe og Help Age International en workshop, hvor deltagerne i OEWG sessionen fulgte op på mødet fra 2017 ved at dele synspunkter om det normative indhold i en konvention i forhold til sidste års temaer ”Vold, forsømmelse og misbrug” samt ”Lighed og ikke-diskrimination”. Mødet var støttet af FNs Office of the High Commissioner (OHCHR) og blev ledet af Rio Hada fra kontoeret. Der var stor opbakning til mødets konkrete tilgang og en bred deltagelse. Bridget Sleap fra Help Age International opfordrede i sin slutreplik til at alle interessenter vil identificere lejligheder, tid og steder til at videreføre debatten mellem møderne i OEWG så der foreligger et grundigt forarbejde når OEWG når dertil i processen.

Den konkrete tilgang vil yderligere styrke mulighederne for at vinde større og bredere forståelse i medlemslandene for nødvendigheden af en konvention til at sikre ældres rettigheder.

Næste møde i OEWG
OEWG besluttede til slut at temaerne for 10. session i 2019 skal være “Social sikkerhed” (herunder forsørgelse) samt “Livslang læring” (uddannelse, træning og kapacitetsbygning).

Danmark er nået langt med vores universelle folkepension og vi kan spille en vigtig rolle som et godt eksempel for andre lande og tage en ledende rolle i processen. Globale Seniorer følger med i processen og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Danske Seniorer, Ældre Sagens repræsentant i AGE Platform Europe og Help Age International omkring forberedelse til næste møde i 2019 i New York.

Netop det samarbejde – dog uden Help Age International – har i juli henvendt sig til ældreminister Thyra Frank for at høre om Danmarks deltagelse i OEWG og anmode ministeren et møde, hvor en eventuel konvention kan drøftes og vi som civilsamfundet kan give udtryk for vores holdning, da Danmark som medlemsland endnu ikke bakker op om en konvention. Civilsamfundet har overalt en vigtig rolle i forhold til at påvirke deres regeringer til at støtte op om udarbejdelsen af en konvention og aktiv deltagelse i møderne.

Hvad kan vi gøre for at fremme processen
Med inspiration fra vores internationale samarbejdspartnere ønsker vi i samarbejde med andre CSO’er herhjemme:
at bidrage til at debatten om en ældrekonvention bliver bredere og især, at de ældres egen stemme bliver hørt så en konvention kan afspejle deres synspunkter og behov og
at presse på for at regeringen følger op på den 9. session og indgår med flere ressourcer, ekspertviden og politisk kraft i processen i OEWG.

Maria Justiniano
4. august 2018