Tema- og arbejdsgrupper


senest opdateret  14-09-2020

Globale Seniorers aktiviteter er struktureret i en række temagrupper, som hver kan have flere arbejdsgrupper tilknyttet. Alle GS medlemmer har mulighed for at melde sig til de tema- og arbejdsgrupper de har interesse i at deltage i. Gruppens møder indkaldes med direkte mail til dem, der er tilmeldt temagruppen. Vurderer arbejdsgruppen at mødet har interesse for alle Globale Seniorer annonceres de på hjemmesiden. Har du lyst til at deltage i en eller flere af grupperne, kan du tilmelde dig på mail til kontaktpersonen for gruppen.

Grupperne træffer selv beslutning om deres arbejdsform og mødeaktiviteter. Grupperne udfører også selv alt arbejde i forbindelse med deres aktiviteter. Nye tema- og arbejdsgrupper opstår og fortsætter deres eksistens afhængigt af medlemmernes aktuelle interesser, fantasi og kræfter.

Hver temagruppe udpeger en kontaktperson, eller “tovholder”, som vi kalder det. Tovholderen står for kontakten til gruppen og for jævnligt at kommunikere, hvad der foregår af aktivitet i netværket. I de arbejdsgrupper der nedsættes i tilknytning til temaet, bliver der også udpeget en kontaktperson. Tovholderne, kontaktpersoner og andre repræsentanter for arbejdsgrupperne og bestyrelsen holder 1-2 gange årligt et “tovholdermøde”, hvor de sammen med bestyrelsen drøfter de samlede aktiviteter og koordinerer mellem grupperne. Her drøftes også forslag til nye temaer og arbejdsgrupper.


Tema- og arbejdsgrupper i Globale Sebiorer:

Europagruppen
Kontaktperson Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com
Europagruppen vil et samarbejdende Europa, men er bevidst om at Europa er sammensat af nationer med mange kulturer og befollkningsgrupper. Som forudsætning for at fremme samarbejdet lægger gruppen vægt på kendskab til og forståelse for de forskellige befolkninger, deres historie, vilkår, liv og syn på Europa. Gruppen arbejder også for bedre at forstå og forholde sig til den eksisterende ulighed og u-balance mellem øst- og vest-, nord- og syd-Europa. Gruppen vil gerne medvirke til at udvikle og reformere den Europæiske Union og demokratiet i Europa med respekt og forståelse for de lande og befolkninger der indgår. Se mere på opslaget Europagruppen.

Arbejdsgrupper indenfor temaet:

Diverse landegrupper
Kontaktperson Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.comLandegrupperne arrangerer foredrag, diskussioner og studierejser til de enkelte lande i det Europæiske kludetæppe. Rejserne forberedes med opsøgning af viden om de enkelte lande og i rejseprogrammet lægger vi vægt på kontakt med ‘almindelige mennesker’ enkeltpersoner, borgergrupper og de kontakter vi kan få gennem medlemmernes personlige netværk og gennem de internationale organisationer vi er medlemmer af. I 2019 var der landegrupper for England, Polen og Ungarn. I 2020 er der nedsat nye arbejdsgrupper for Tyskland og Rumænien.

EuropaNYT
Kontaktperson Ole Aabenhus oaa@openhousemedia.dk
EuropaNyt er et – for tiden virtuelt forum – hvor vi diskuterer aktuelle europæiske begivenheder. Møderne har været holdt for Europagruppen, men åbnes nu op for alle GS medlemmer gennem annoncering på hjemmesiden. Det virtuelle møde afholdes på Zoom den første torsdag i hver måned, hvor Ole Aabenhus, tidligere DR-korrespondent i Bruxelles, giver en kort præsentation af nogle få aktuelle emner, der sættes til debat sammen med de Europa spørgsmål deltagerne rejser.


 
Folke- og menneskeretsgruppen
Kontaktperson Nina Wernberg nina@privat.dk
Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området. Gruppen følger og diskuterer blandt andet den Europæiske Menneskerettigheds domstols afgørelser, de aktuelle konflikter i et folkeretligt perspektiv samt de udfordringer som retsstaten er konfronteret med – nationalt og globalt.


 
Globalisering TG7Globaliseringsgruppen
Kontaktperson: Steffen Gøth: steffengothdk@gmail.com
Globaliseringsgruppen arbejder for at udbrede forståelsen af globaliseringen. Forstå dens muligheder, men også nødvendigheden af en stadig mere international politisk og juridisk regulering, som et effektivt alternativ til de markedskræfter som forringer levevilkårene for store befolkningsgrupper som rammes af globaliseringen.
Globaliseringsgruppens aktiviteter omfatter oplysningsarbejde, studiekredse, og hvor kræfterne rækker: medieindsats. Se mere på opslaget Globaliseringsgruppen


 
Iran & Mellemøstgruppen
Kontakt Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com
Gruppens aktiviteter forholder sig til de centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for konflikter i regionen: konflikten mellem staten Israel og palæstinenserne, Iran, de nationale og religiøse minoriteternes forhold til nationalstaterne i hele regionen og langs Europas yderste grænser samt Islams og Jødedommens indflydelse i regionen og Islam og Jødedom i Europa.

Aktuelt er det gruppens plan at fokusere på kvinders kår i forskellige lande samt at fokusere på forskellige nationale mindretalsbefolkninger og deres muligheder og rettigheder i forskellige nationalstater. I 2021 starter vi med kurderne i Mellemøsten i grænseområderne til Tyrkiet, Sortehavet, Det Kaspiske Hav og de folkeslag der bevæger sig rundt i regionerne fra Centralasien til Europa. Se mere på opslaget Iran og Mellemøst gruppen


 
Verdensmaal_Ikon18_dk_225Verdensmålsgruppen
Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com
Verdensmålsgruppen arbejder for at fremme FN’s 17 globale mål for en bæredygtig udvikling. Gruppen er opstået i 2016 i forlængelse af Globale Seniorers studierejse til New York med fokus på FN’s Verdensmål. Verdensmålsgruppen følger med i, oplyser og påvirker for at at Verdensmålene er nået i 2030. Arbejdet foregår i fire arbejdsgrupper. 
Se mere på opslaget
Verdensmålsgruppen.
 
Arbejdsgrupper indenfor temaet:

Bæredygtige byer og ældre
Kontaktperson Annemette Olesen: annemette.olesen07@gmail.com
Gruppen er oprettet af Verdensmålsgruppen i samarbejde med medlemmer af Ældrepolitisk gruppe som en udløber af vores deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2019. Målet for gruppen er, at se på vilkårene for ældre i nutidens byer og bysamfund, bl.a. set i lyset af verdensmål 11. Gruppen vil bl.a. bidrage til Københavns kommunes projekt “En by for alle” som der er kontakt til.
Det er en generel erfaring, at selv om ældre udgør en væsentlig – og stigende – andel af befolkningerne i Danmark og verden, indtager ældres vilkår ikke en tilsvarende plads, når det gælder indretning og udformning af vores omgivelser. Vi støtter den planlægningshypotese, at hvis man i planlægning og indretning tager udgangspunkt i hhv. børnene og de gamle vil man få byer og samfund, som er gode at leve i for alle!

Folkemødegruppen
Kontaktperson Povl Anker Andersen: povlanker.a@gmail.com
Arbejdsgruppen har, med forskellig sammensætning, gennemført event på Folkemødet i 2017, 2018 og 2019, og havde også planer for 2020, inden Coronakrisen førte til aflysning. Gruppen har haft to emner for indsatsen: Dels en event der rejser debat om ældres forhold i globalt og advokere for en FN konvention for ældres rettigheder. Dels en event som skaber debat mellem unge og ældre – en generationsdebat – om hvordan vi kan nå Verdensmålene.

Formidlingsgruppen
Kontaktperson Ellen Farr, ef@globalskole.dk
Gruppen har produceret en vandreudstilling om Verdensmålene til brug for offentlige eller private organisationer, der har en bred publikumskontakt. Gruppen drøfter opdatering og fornyelse af udstillingen og nye måder at formidle verdensmålene på. Gruppen arbejder også med at udvikle og tilbyde foredrag om Verdensmålene til børn, unge og ældre.
Udover udviklingsarbejdet er der behov for en løbende praktisk indsats med opstilling af udstillingen og formidling i forbindelse med åbning, skolebesøg mm. Se mere på opslagene: Formidling af Verdensmålene og Brug GS’ udstilling om FN’s Verdensmål

NGO-samarbejde om Verdensmålene
Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com
Gennem Globale Seniorers medlemskab af Globalt Fokus, deltager repræsentanter for Verdensmålsgruppen i en tværgående samarbejdsgruppe (SDG-arbejdsgruppen) bestående af medlemmer fra Globalt Fokus og 92 gruppen. Arbejdsgruppens mål og aktiviteter er koncentreret om nationale og internationale udviklinger til fremme af 2030 dagsordenen.
Der er særligt fokus på Regeringens og Folketingets arbejde, og gruppen forsøger at påvirke deres og andre parters indsats. Arbejdet er koncentreret omkring skriftlige bidrag ift. afrapporteringer mm. Ressourcepersoner fra Verdensmålsgruppen inddrages regelmæssigt i dette arbejde.


 
nurilla-kyrgyzstan_313x118 (1)Ældrepolitik gruppe
Kontaktperson Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Emnet for temagruppen er ældres forhold og rettigheder, internationalt og i Danmark. Målet for gruppen er at bidrage til at sikre ældres rettigheder globalt. En af aktiviteterne i gruppen er at støtte op om FN’s arbejde om en international konvention for ældre. Det gør vi i et bredt samarbejde med danske ældreorganisationer ved at rejse debat og påvirke de danske myndigheder. Gruppen mener at Globale Seniorer har en vigtig rolle med at påpege ældres udfordringer og rettigheder internationalt da ingen danske udviklingsorganisationer har ældre som målgruppe. Samtidig arbejder gruppen med at advokere ældres rettigheder i forhold til Verdensmålene. Se mere på opslaget Global Ældrepolitik


Skriv en kommentar eller relateret information

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s