Generalforsamling 2020

Deltag i generalforsamling 2020
Her følger invitationen til at deltage i Globale Seniorers 8. generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 10 – 13
hos Ældre Sagen Snorresgade 17-19, 2300 København S

Hvordan kommer jeg derhen?
Generalforsamlingen afholdes i Ældre Sagens nye hus i Snorresgade. Mødelokalet er på 1. sal, hvor også receptionen ligger. Der er adgang fra indgangen via trappe eller elevator til 1. salen.
Medlemmer, der er med offentlig transport, kan tage Metro M1 til Islands Brygge, hvorfra der er omkring 800 meter til adressen. Vil I gerne tættere på, kan I tage bus nr. 250S til stoppestedet Kigkurren (Sturlasgade), hvorfra der kun er ca. 100 meter at gå.

Tilmeld dig nu
Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, beder vi om forhåndstilmelding.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 10. marts. Tilmeldingen bedes foretaget online på linket herunder:
Online tilmelding

Deltagelse og stemmeret
Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. Vi skal minde om, at for at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2020 og have været medlem i mindst 3 måneder.

Eksternt oplæg
Inden den formelle del af generalforsamlingen vil der også i år være et eksternt oplæg.
Vi har i år inviteret formanden for 20-30-Netværket – Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål – tidligere udenrigs- og finansminister Kristian Jensen.

Kristian Jensens oplæg
Med udgangspunkt i formandsposten i 2030-Netværket har vi spurgt Kristian Jensen:
Hvad er de største udfordringer på nationalt og internationalt plan, og hvordan kan Danmark bidrage til at sikre en bæredygtig global udvikling?
Videre har vi på baggrund af den glædeligt store interesse for klimapolitikken yderligere bedt Kristian Jensen om hans vurdering af:
Hvorfor er alle verdensmålene vigtige, og på hvilken måde spiller de sammen?

Generalforsamlingens dagsorden
Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden, der følger vedtægternes paragraf 7:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Handlingsplan og indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning og valg er beskrevet i vedtægternes paragraf 8.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.
Bestyrelsen vælges for to år. Formand vælges ved særskilt valg i lige år, tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Tre suppleanter vælges hvert år for et år.
Udover de valgte kan FIC udpege en repræsentant til at tiltræde bestyrelsen.
Den kritiske revisor vælges for 2 år på generalforsamlingen i lige år.

I 2020 skal der derfor gennemføres valg:
– til formand for en ny 2 års periode fra 2020 til 2022 (i dag beklædt af Per Bo)
– ­til 3 bestyrelsesposter for en ny 2 års periode fra 2020 til 2022 (i dag beklædt af
Nina Ellinger, Peter Højslev Petersen og Toni Solveig Michelsen)
– til 3 suppleanter for en ny 1-årsperiode fra 2020 til 2021 (i dag beklædt af Jette Steensen og Nina
Wernberg, den sidste suppleantpost er vakant)
­- til kritisk revisor for en ny 2 års periode fra 2020 til 2022 (i dag beklædt af Jens Asger Hansen)

Opstilling af kandidater til valget finder sted på generalforsamlingen.

Find bilag og forslag her på siden
Der vil op til generalforsamlingen løbende på hjemmesiden blive bragt bilag og eventuelle forslag til behandling. Du kan finde opslaget ”Generalforsamling 2020” ved at følge stien:
https://globaleseniorer.com/aktiviteter/om-os/generalforsamling-2020/

Forslag til generalforsamlingen
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 9. marts på mail til
globaleseniorer@gmail.com
Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 12. marts.