Et skridt på vejen mod en ældrekonvention?

FN’s arbejdsgruppe om ældres rettigheder holdt møde I New York I juli måned. Arbejdsgruppens mandat er at analysere de eksisterende retslige rammer og deres mangler, samt at foreslå yderligere relevante skridt for at sikre ældres rettigheder.
 
Globale Seniorer har fulgt dette arbejde tæt de senere år og har sammen med andre CSO’er været fortalere for at sikre ældres rettigheder med en international konvention.

I sommerens møde i New York deltog repræsentanter fra 32 lande, EU og 14 repræsentanter fra FN. Civilsamfundet var repræsenteret af 33 organisationer og yderligere 14 menneskerettighedsinstitutter fra hele verden. Mødet fokuserede på at diskutere to konkrete områder, hvor der er behov for at styrke menneskerettighederne for ældre. De to valgte emner var ”Vold, forsømmelse og misbrug” samt ”Lighed og ikke-diskrimination”.

Globale Seniorers næstformand Maria Justiniano skriver til hjemmesiden om mødets indhold og umiddelbare resultat. Hun giver samtidig en række links til mere detaljeret information om mødet.

>>>      Læs Marias indlæg om mødet i New York

Mødet om verdensmålene i High-Level Political Forum i FN er afsluttet

 
Den 19. juli 2017 sluttede HLPF mødet (High-Level Political Forum) i FN.
De seneste dage var koncentreret om landenes fremlæggelse af deres fremdrifts-rapporter. Fra Danmark var det finansminister Kristian Jensen der forelagde den danske regerings rapport.

Som afslutning på det 14 dage lange forløb, blev der vedtaget en række erklæringer, der er linket til herunder:

>>>      Erklæring fra ministrene (Deltagerlandendes politiske repræsentanter)
(Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum and the High-Level Segment of the ECOSOC 2017 Session)

>>>      CSO’ernes holdning til ministrenes erklæring
(Civil society response to the Ministerial Declaration of the High Level Political Forum)

>>>      FNs afsluttende pressemeddelse
(HLPF wrap-up – call for more action on SDGs)

Globale Seniorer håber senere at kunne bringe en vurdering af mødet, set fra nogle af de danske CSO-deltageres side.

FN møde om fremdriften i Verdensmålene

Lene Grønfeldt, der er tovholder i Globale Seniorers Verdensmålsgruppe, har opdaterer hjemmesiden om mødet i New York. Lene skriver:
 
 
Mens medierne beskæftiger sig indgående med store og mindre emner i verden – G20 , Tour de France og årets Jazz festival – er det ikke meget man hører til en anden stor og vigtig begivenhed, der blev indledt mandag den 10. juli.

Det drejer sig om det årlige møde i High Level Political Forum (HLPF) under FN, hvor fremdriften for bæredygtighedsmålene skal diskuteres og bedømmes. Mødet løber fra den 10 – 19. juli.

>>>      Læs Lenes info om mødeindhold og forberedelser

EU-Parlamentet støtter Social søjle

eus-4-soejleI EP-info nummer 2 fra EU Parlamentets Informationskontor fremgår det at, Jean-Claude Junckers tidligere idé om en social søjle, nu er fulgt op med et initiativ fra Kommissionen til at udforme EU’s søjle for sociale rettigheder.

Initiativet var til høring i Parlamentet den 19. januar forelagt af EU-kommissæren for beskæftigelse og sociale anliggender, Marianne Thyssen. I forlængelse af drøftelsen vedtog Europa Parlamentet en række anbefalinger til indholdet i de sociale rettigheder. Ifølge EP-info stemte 396 for, 180 imod og 68 var udeblevet.

Formuleringer i det vedtagne dokument viser, at den sociale søjle ikke kun handler om arbejdsmarkedsforhold. Udover arbejdstagerrettigheder er også bredere sociale rettigheder på dagsorden. For eksempel hedder det i en dot i den vedtagne tekst: – der henviser til FN’s uafhængige eksperts rapport om fremme og beskyttelse af de ældres menneskerettigheder. Det rimer fint med Globale Seniorers position.

>>>      Læs informationskontorets omtale
>>>      Læs EP notat om Social søjle

Ældrekonvention et skridt nærmere

oewg-on-ageing

Planerne om en konvention for ældre kom et skridt nærmere på det 7. OEWG-møde (Open-Ended Working Group on Ageing) i New York 12.-15. december.

Hvor tidligere møder har været fastlåste i en principiel diskussion af, om der skal være en ældrekonvention, kom dette møde et skridt længere. Næste skridt er debat om substansen i rettighederne, blandt andet gennem at drøfte emnerne: diskrimination, adgang til sundhed, retten til at bo, hvor man ønsker og værdig behandling. Det blev også besluttet at Menneskerettighedsinstitutionerne fremover kan deltage i arbejdet.

>>>      Læs mere om OEWG mødet

Noget om forvandling

Debat om regeringen og verdensmålene

I øjeblikket er der stor debat om regeringens indsats i forhold til verdensmålene. Kritikken går på, at regeringen, her et år efter vedtagelsen af verdensmålene, fortsat ikke har fremlagt en samlet handlingsplan for hvordan målene skal nås.

Globale Seniorers verdensmålsgruppe har tidligere udsendt en pressemeddelelse med det synspunkt, og den er den 2. oktober bragt i Globaltnyt.dk med Poul Brandrup og Per Bo som underskrivere. I sidste uge bragte Politiken et læserbrev fra Per Bo om Lars Lykke Rasmussens mystiske forvandling når han krydser Atlanten.
masker
 
>>>      Læs Historien vil dømme os … i Globalnyt.dk
>>>      Per Bo’s læserbrev om Løkkes forvandling
 
 
Begge indlæg er placeret under oplaget GS i Medierne som du finder ad stien https://globaleseniorer.com/aktiviteter/gs-i-medierne/. Debatten fortsætter – i dag med en kronik af Christian Friis Bach i Politiken samt et svar fra udenrigsminister Christian Jensen til Knud Vilby, som den 22. september kritiserede regeringen i et debatindlæg med overskriften ”Regeringen svigter mål om bæredygtighed”.

Den skrøbelige våbenhvile i Syrien

For et par dage siden citerede nyhedsbureauerne det russiske forsvarsministerium for at påstå 199 amerikanske brud på våbenhvilen i Syrien. Oprørsgrupperne påstod omvendt at russerne undergraver våbenhvilen. Begge forbereder deres positioner i forhold til et eventuelt sammenbrud. Våbenhvilen af 9. september er ekstremt skrøbelig.

Konferencen om Tyrkiet og Syrien
Samme dag som våbenhvilen blev indgået var over 100 deltagere mødt frem i Fællessalen på Christiansborg til konferencen: Tyrkiet og Syrien – i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation.

Per Bo, formand for Globale Seniorer indleder konferencen på arrangørernes vegne

unnamed

Oplægsholderne opridsede tilsammen det utroligt komplekse og fastlåste konfliktbillede og de så meget pessimistisk på udsigterne til fred i området og spåede en lang periode med fortsat krig. Ingen troede heller, at en eventuel aktuel våbenhvile ville vare længe. Kurdernes situation er stadig presset, og de to internationale oplægsholdere gjorde rede for situationen, hvor kurderne blandt andet er klemt af et samspil mellem ISIS og Tyrkiet. De pegede samtidig begge på den løsning der realiseres med at opbygge en administration i Rojana i Syrien på et sekulært, demokratisk og multietnisk grundlag.

En forsigtig optimisme kom til sidst, i opsummeringen af konferencens debatter, her sagde Karsten Fledelius, formand for Den Danske Helsinki-Komité, at han øjnede spæde tegn på, at den russiske position ville komme i bevægelse.

En historisk klimaaftale i Paris

COP21 logo

Klokken 19:29 lørdag den 12. december slog den franske udenrigsminister, Laurent Fabius, hammeren med det grønne COP 21 logo i bordet og konstaterede: – jeg ser ingen modstand, aftalen er vedtaget.

Med det indgik 195 lande en forpligtende klimaaftale. Aftalen forpligter til at holde den globale opvarmning under 2 grader, og selvom det ikke bliver realiseret med landenes nuværende indmeldinger om målene for deres klimaindsats, er aftalen et historisk vigtigt skridt. Dels fordi landende er forpligtet af de mål de melder ind, men ikke mindst fordi alle lande er med i aftalen. Aftalen er dermed en sejr for FN og dets evne til at forene det internationale samfund omkring globale mål. Aftaleparterne mødes igen i 2018 for at overvåge, hvordan det går med at opfylde målene.

Aftalen indgåelse sikrer langt fra den nødvendige klimaindsats, men den er et vigtigt redskab der kan følges op med politisk pres fra både regeringer og civilsamfunds-organisationer. Aftalen vil de kommende år sætte nye mål og muligheder for forskning og erhvervsliv.

>>>      Læs klimaaftalen fra COP 21 Paris

Også i Globale Seniorer vil vi i løbet af 2016 beskæftige os indgående med de nye muligheder som klimaaftalen tegner. Det gør vi på kurset Seniorer og globalisering på Seniorhøjskolen Nørre Nissum i marts måned i år og senere på studieturen til New York.

cdp_podium_758

Er der plads til flere ældre på arbejdsmarkedet?

Omkring 60 deltagere var med da FIC og Globale Seniorer den 29. oktober holdt debatmøde om ældre i Europa under sparepolitikken.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, lagde ud med at placere de danske pensionister i forhold til resten af Europa. Både i forhold til den relative indkomst for pensionister og det forventede antal leveår er Danmark langt fra førerfeltet i EU landene. Bjarne Hastrup viste videre hvordan Danmark med tilbagetrækningsreformen har bremset væksten i antallet af pensionister og dermed afmonteret den demografiske udfordring. – Om det så virker, bliver afgjort af, om det kan lykkes at skabe et langt mere rummeligt arbejdsmarked, sagde Bjarne Hastrup.

Grækenlandskenderen, Sigurd Gøth, gav mødet sine personligt oplevede indtryk af livet for de ældre grækere under krisen. Derefter fulgte Direktør i FIC, Claus Larsen-Jensen, med en status over EU’s indsatser og kompetence på ældreområdet. Mødet blev sluttet af med en debat efter postdoc Aske Juul Lassens præsentation af begrebet aktiv aldring, der efter hans opfattelse både er vejen til den ”gode alderdom” og en motor for besparelser. Oplægsholdernes præsentationer kan downloades herunder.

Fra GS mødet Ældre i Europa 1 29-10-2015
>>>  Bjarne Hastrups præsentation
>>>  Claus Larsen-Jensens præsentation
>>>  Aske Juul Lassens præsentation