Klima og energi set i lyset af Verdensmålene

Et oplæg af Lars Josephsen, cand. scient.og mpp. I oplægget beskriver Lars klima- og energimålene i Verdensmålene, deres indbyrdes sammenhæng og den rolle klima- og energi-spørgsmål spiller for visionen en om bæredygtig global udvikling.

Onsdag den 20. februar kl 10:30 – 12:30
Sted: Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N,
Global Platform, bygning C 2. sal, mødelokale 21

Tilmelding
Alle er velkommen til mødet, men tilmelding er obligatorisk.
Du kan tilmelde dig online på linket herunder:

Online-tilmelding

eller pr. mail til ef@globalskole.dk
Deadline for tilmelding er søndag den 17. februar.

Om temaet
Klima og energi er meget vigtige temaer, der har været på den globale politiske dagsorden i mange år, også længe før verdensmålene så dagens lys. Menneskers påvirkninger af klimaet opleves allerede i dag, og de har både lokale og globale aspekter. Der er hyppigere perioder med ekstremt vejr, der bl.a. fremtræder som ødelæggede orkaner, mere voldsom nedbør og oversvømmelser i visse områder, og tørke og øget ørkenudbredelse i andre. Den globale opvarmning har konsekvenser overalt, og vil fremover i stigende grad præge alle menneskers liv. Det er et åbent spørgsmål, om vi i stand til at omstille produktion, forbrug og livsformer globalt til et niveau, der kan forhindre alvorlig forringelse af de grundlæggende vilkår for alt liv på
jorden.

Energi er et dobbeltægget sværd, idet øget forsyning med energi i de fleste lande opfattes som en nødvendig forudsætning for generel samfundsudvikling, f.eks. i forbindelse med råstofudvinding, transport, fremstilling af varer og service, og forbrugerkomfort. Samtidig har netop produktion og forbrug af energi i de sidste 150 år i stigende grad været ledsaget af indirekte, negative konsekvenser i form af miljøpåvirkninger, f.eks. udslip af drivhusgasser (klimaændringer), lokal luft-forurening (sundhedsrisici), forringelse af økosystemer og ødelæggelse af naturen i bred forstand (overfiskning, massiv skovhugst, intensivt landbrug). En radikal omstilling af energiforsyning og -infrastruktur inden for de næste 20-30 år er et uomgængelig vilkår for at sikre en bæredygtig udvikling.

I FN-aftalen 2030 Agenda adresseres energi og klima direkte i henholdsvis mål 7 (“Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris”), og mål 13 (”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”). Initiativer til tackling af klimaspørgsmålet er desuden uddybet i Parisaftalen, der blev vedtaget på FN’s klimakonference i december 2015 (COP 21).

tilbage til Mødeoversigten